main image Same day logistics
Kansainvälisen maantieliikenteen yleiset kuljetusehdot
1.1.2006 ALKAEN


1. Yleistä
Kaikki toimeksiannot suoritetaan
 • kuljetuksen aikana voimassaolevien "Pohjoismaisen Speditööriliiton Yleisten Määräysten (PSYM)" mukaan
 • kussakin maassa voimassaolevien lakien ja määräysten mukaan.

 • 2. Kuljetuksen suorittaminen
  Rahdinkuljettajan vastuu alkaa kun hän on vastaanottanut tavaran kuljetettavaksi ja päättyy, kun tavara määräpaikkakunnalla luovutetaan vastaanottajalle tai asetetaan hänen käyttöönsä nimetyssä paikassa. Mikäli tulli- ja/tai liikenneteknisiä esteitä esiintyy, voi vastuu päättyä aikaisemminkin.
  Rahdinkuljettaja pidättää itselleen oikeuden valita ajoneuvotyypin, kuljetusvälineen ja kuljetusreitin sekä valintansa mukaan kuljettaa tavara suorassa liikenteessä tai uudelleenlastauksella, mikäli muuta ei ole sovittu.
  Lähettäjän on omalla vastuullaan huolehdittava tavaran kuormauksesta, ahtauksesta ja kiinnityksestä, silloin kun rahdinkuljettaja noutaa sen hänen luotaan. Vastaanottajan on omalla vastuullaan huolehdittava sen tavaran purkamisesta, jonka rahdinkuljettaja kuljettaa hänen luokseen. Kuljettajan osallistuessa kuormaukseen/purkaukseen, hän toimii vain auton lastitilassa ja aina lähettäjän/vastaanottajan lukuun ja vastuulla.

  3. Yksinomaan erityisen sopimuksen perusteella kuljetettava tavara
  Seuraavat tavaralajit vastaanotetaan kuljetettavaksi yksinomaan erityisen sopimuksen perusteella:
 • kallisarvoiset esineet
 • muuttotavarat
 • tavarat, joiden kuormaukseen, kiinnitykseen, kuljetukseen tai purkaukseen tarvitaan erityisiä laitteita
 • tavarat, joiden pakkaus on niin riittämätön, että muut tavarat voivat vahingoittua
 • tavarat, jotka eivät sovellu muun tavaran kanssa kuormattaviksi
 • tavarat, joiden korkeus on enemmän kuin 2.00 m tai pituus enemmän kuin 6.00 m tai joiden leveys on suurempi kuin 2.40 m
 • tavarat, jotka aiheuttavat ajoneuvon tavallisuudesta poikkeavan painojakauman
 • elävät eläimet
 • aseet, ammukset ja räjähdysaineet
 • elävät kasvit
 • lämpötilan vaihteluille altis tavara

 • ADR/RID/IMDG -koodiin sisältyvien tavaroiden kohdalla (vaaralliset aineet yms.) sovelletaan koodissa annettuja määräyksiä tai asianomaisissa maissa voimassaolevia kansainvälisiä määräyksiä (myös kohta 8).
  Elintarvikkeiden kuljetuksessa sovelletaan voimassaolevien elintarvikelakien määräyksiä ja niihin kuuluvia ohjeita. Kontti-/lavakuljetusten tai erilaisten erikoiskuljetusten kohdalla sovitaan ehdot kussakin tapauksessa erikseen.

  4. Kuljetussopimus
  Kuljetussopimus katsotaan vahvistetuksi kun rahdinkuljettaja on vastaanottanut tavaran, joka vastaa rahtikirjan merkintöjä tai on saanut kuljetukseen tarvittavat ohjeet ja on niiden mukaisesti vastaanottanut tavaran sekä vahvistanut sen allekirjoituksellaan tai sovitulla automaattisen tiedonsiirron välityksellä tapahtuvalla ilmoituksella.
  Lähettäjän on tehtävä jokaisesta tavaralähetyksestä kuljetustilaus tai rahtikirja, josta selvästi ilmenee:
 • lähettäjän nimi ja osoite sekä mahdollinen asiakasnumero
 • vastaanottajan nimi, osoite ja tavaran lopullinen määräpaikka postinumeroineen
 • kolliluku, merkki/numero, kollilaji
 • tavaralaatu (kauppanimike/viranomaisten erityismääräykset)
 • tavaran bruttopaino ja tilavuus (sis. kuljetusapuvälineet esim. kuormalavat tms.)
 • tullausta ja muita muodollisuuksia koskevat ohjeet
 • toimituslauseke (myös kohta 6)
 • mahdolliset erityisohjeet tavaran käsittelystä (päällelastauskielto tms.)
 • mahdollinen luovutusehto
 • luettelo rahtikirjan/kuljetustilauksen liitteenä olevista asiakirjoista.

 • Lähettäjä on vastuussa kuljetustilauksessa ja/tai rahtikirjassa annetuista tiedoista, niiden oikeellisuudesta ja riittävyydestä. Kuljetustilaus tulee antaa hyvissä ajoin ennen kuljetuksen ajateltua alkamisaikaa.
  Rahdinkuljettajalla on oikeus tutkia vastaako lähetys rahtikirjassa ja kuljetustilauksessa annettuja tietoja ja onko tietyillä ehdoilla kuljetettavaksi otetuista esineistä annetut määräykset huomioitu.
  Viime kädessä on lähettäjä rahdinkuljettajan toimeksiantajana velvollinen suorittamaan toimituslausekkeesta riippumatta lähetystä rasittavan rahdin ja muut maksut, ellei vastaanottaja ole tavaraa lunastanut tai kieltäytynyt rahdin maksamisesta tai on siihen kykenemätön.
  Lähettäjän tulee liittää kuljetustilaukseen ja rahtikirjaan tarvittavat vientiasiakirjat ja/tai kohdassa 3 mainituille tavaroille kussakin tapauksessa tarvittavat asiakirjat ja/tai ohjeet.
  Kuljetussopimus perustuu vapaaseen ja esteettömään liikenteeseen ja siihen, että kuljetus voidaan suorittaa ajokelpoisilla, tarvittavat kantavuudet omaavilla teillä.
  Mikäli toimeksianto, johon rahdinkuljettaja on ryhtynyt, keskeytyy rahdinkuljettajasta riippumattomista syistä (esim. lakko, työsulku yms.) on rahdinkuljettaja oikeutettu korvaukseen kustannuksistaan ja tekemästään työstä.

  5. Kuormalavat
  Kuormalavojen vaihtoa kuormauksessa ja purkauksessa ei suoriteta.

  6. Toimituslauseke
  Lähettäjän tulee rahtikirjassa ja kuljetustilauksessa ilmoittaa toimituslauseke voimassaolevien Incoterms -lausekkeiden mukaisena rahdin ja muiden kuljetuskustannusten jakamiseksi lähettäjän (myyjän) ja vastaanottajan (ostajan) kesken.

  7. Tavaran pakkaaminen ja osoittaminen
  Lähettäjä vastaa tavaran riittävästä pakkauksesta, joka kestää kuljetuksen aiheuttamat normaalit rasitukset mahdollisine uudelleenlastauksineen. Lähettäjä on vastuussa siitä, että lähetyksessä on asianmukaiset käsittelymerkinnät. Lähettäjä on velvollinen korvaamaan rahdinkuljettajalle vahingon ja kustannukset, jotka tavaran puutteellinen pakkaus aiheuttaa henkilölle, ajoneuvolle, varusteille, muulle tavaralle tai ympäristölle. Rahdinkuljettaja voi myös kieltäytyä kuljettamasta puutteellisesti pakattua tavaraa.
  Lähettäjän on varustettava lähetys selvillä osoitemerkinnöillä. Tavaran käsittelyn kannalta on tärkeää, että erityisohjeet kuten kylmä- ja lämminkuljetus on selvästi merkitty sekä kuljetustilaukseen, rahtikirjaan että lähetykseen. Osoitemerkinnöissä tulee ilmoittaa myös lähetykseen sisältyvien kollien yhteismäärä.

  8. Vaarallisten aineiden kuljettaminen
  Vaarallisten aineiden kuljettamisessa lähettäjän on noudatettava vaarallisten aineiden kuljettamista koskevia lakeja, asetuksia ja muita määräyksiä. Tilatessaan vaarallisen aineen kuljetuksen lähettäjän tulee ilmoittaa rahdinkuljettajalle hyvissä ajoin ennen kuljetuksen suorittamista vaaran luonne sekä tarvittaessa varotoimet, joihin on ryhdyttävä. Lähettäjän velvollisuutena on tehdä rahtikirjaan tarvittavat merkinnät tavaran laadusta ja antaa rahdinkuljettajalle kirjalliset turvallisuusohjeet.
  Lähettäjä vastaa, että vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävä pakkaus täyttää viranomaisten antamat vaatimukset. Lähettäjä vastaa myös lainsäädännön vaatimista pakkausmerkinnöistä. Lähettäjä ja vastaanottaja ovat velvolliset huolehtimaan niistä velvollisuuksista, jotka on määritetty vaarallisten aineiden kuljettamista koskevassa lainsäädännössä.
  Lähettäjä ja vastaanottaja vastaavat siitä, ettei rahdinkuljettaja kärsi vahinkoa mistään sellaisesta seuraamuksesta, jonka vaarallisen aineen kuljettaminen on rahdinkuljettajalle aiheuttanut, mikäli rahdinkuljettaja ei tiennyt eikä kohtuudella ole saattanut havaita tavaran olevan luonteeltaan vaarallista.

  Pohjoismaisen Speditööriliiton yleiset määräykset (PSYM 2000) (PDF -tiedosto)»

   

  rahtikirja
  Kirjaudu sisään palveluun
  Käyttäjätunnus

  Salasana

  Syötä alla olevaan kenttään seurantanumerosi ja seuraa lähetyksesi kulkua.
  Seurantanumero

  rahtikirja
  MAAVOIMA OY
  Äyritie 16
  01510 Vantaa
  puh. (09) 4283 2000
  faksi (09) 4283 2001

  Yhteyshenkilöt
  HELSINKI
  TAMPERE
  TURKU

  OULU
  shadow
  Maavoima on maahuolinta- ja logistiikkayritys, jonka vahvuuksia ovat asiakaslähtöisyys sekä nopea ja joustava Suomen kattava jakeluverkosto.